කිසිම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් තවමත් කොන්ත්‍රාත් අත්සන් කර නෑ – අත්සන් කිරීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමග වන කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් කිසිදු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු මෙතෙක් අත්සන් කර නොමැති බව වාර්තා වනවා.

ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ක්‍රීඩකයන්ට කොන්ත්‍රාත් අත්සන් කිරීම සදහා ලබා දෙන අවසන් දිනය ලෙස පසුගිය තෙවනදා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා. නමුත් කිසිඳු ක්‍රීඩකයෙක් එදින තුරුම සිය ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබුනේ නැහැ.

ඒ හේතුවෙන් ගිවිසුම් අත්සන් කරන අවසන් දිනය අද (5) දක්වා දින දෙකකින් දීර්ඝ කිරීමට ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කර තිබේ. නමුත් කිසිඳු ක්‍රීඩකයෙක් මෙම ගිවිසුම් අත්සන් කර නැහැ.

මෙලෙසට නව කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත්තේ එහි විනිවිද භාවයක් නොමැති බව පවසමින්. මෙම නව ගිවිසුම් හරහා දක්ෂතාවයන්ට පමණක් මුදල් ගෙවන ක්‍රමය හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button