ක්‍රීඩකයන්ගේ විරෝධය උත්සන්නයි – එංගලන්ත සංචාරයේ ගිවිසුම අත්සන් කරන්නත් බෑ කියයි (Breaking News)

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙන දක්ෂතාවය මත ගෙවීම් කරන නව ගිවිසුමට විරෝධය පළ කරමින් ක්‍රීඩකයන් සංචාරක ගිවිසුම්ද අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මේ අනුව එළඹෙන එංගලන්ත තරග සංචාරය සදහා එක්වන ක්‍රීඩකයින් ඊට අදාළ සංචාර ගිවිසුම් අත්සන් නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඉදිරියේ දී කිසිදු සංචාර ගිවිසුමකට ඇතුළත් නොවීමටත් තීරණය කර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරනවා.

මේ අතර එංගලන්ත සංචාරයට එක් නොවන ක්‍රීඩකයින්ද ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන කිසිදු සංචාරයකට අදාළ සංචාර ගිවිසුම්වලට අත්සන් නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ක්‍රීඩකයන්ගේ නීතිඥවරයා විසින් මේ බව සඳහන් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button