මුලින් බෑ කියූ ක්‍රීඩකයන් අද සංචාරක ගිවිසුම් අත්සන් කරයි!

එංගලන්ත තරග සංචාරයට එක් වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් අද ඉන්දීය තරගාවලිය සදහා වන සංචාරක ගිවිසුමට අත්සන් තබා තිබේ.

මෙහිදී ක්‍රීඩකයන් විසින් තමන් මින්පෙර අත්සන් කිරීමට අකමැති වූ වාර්ෂික කොන්‍ත්‍රාත්තු අත්සන් කිරීමට අවශ්‍ය බව කියා තිබෙන නමුත්, ක්‍රිකට් ආයතන පවසා ඇත්තේ සංචාරක ගිවිසුම් පමණක් අත්සන් කරන ලෙසටයි.

ප්‍රථමයෙන් ක්‍රීඩකයන් දසදෙනෙකු පමණ පැමිණ සංචාරක ගිවිසුම අත්සන් කළ අතර, සෙසු ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම ඉන්පසු ක්‍රිකට් ආයතනයට පැමිණ ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව ඉන්දීය තරගාවලිය සදහා නම් කර ඇති මූලික සංචිතයට අයත් ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනාම ඊට අත්සන් තබා ඇති බව සදහන්.

සංචාරක ගිවිසුම් අත්සන් නොකරන ක්‍රීඩකයන් තරගාවලියට එක්කර නොගන්නා බව ක්‍රිකට් ආයතනය මින්පෙර නිවේදනය කළා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button