මෙන්ඩිස් සහ ධනුශ්ක රට හැර යන්නේ නැහැ – පෞද්ගලික කළමනාකරු අසංක

කුසල් මෙන්ඩිස් , ධනුෂ්ක ගුණතිලක ඇමෙරිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එක්වන බවට වාර්තා අසත්‍යයි  බව කුසල් මෙන්ඩිස් හා ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ පුද්ගලික කළමණාකරු පවසනවා.

වසරක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනමකට ලක්ව සිටින කුසල් මෙන්ඩිස් හා ධනුෂ්ක ගුණතිලක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලින් ඉවත් වී ඇමෙරිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එක්වන බවට පළවන සියලූම වාර්තා අසත්‍ය බව කුසල් මෙන්ඩිස් ගේ හා ධනුෂ්ක ගුණතිලක ගේ පුද්ගලික කළමණාකරු පවසනවා. කුසල් මෙන්ඩිස් හා ධනුෂ්ක ගුණතිලක තමන්ට පනවා ඇති වසරක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අභියාචනයක් සිදු කර ඇති පසුබිමක ඇමෙරිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එක්වන බවට අසත්‍ය තොරතුරක් කිසියම් සංවිධානාත්මක පිරිසක් ප්‍රචාරය කරමින් සිදු කරන බවයි කුසල් මෙන්ඩිස් ගේ හා ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ පුද්ගලික කළමණාකරු අසංක විජේවර්ධන වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button