දඹුල්ලට නව හිමිකරුවෙක්- නමත් වෙනස් වෙයි.

දඹුල්ල වයිකින්ස් කණ්ඩායම නව හිමිකරුවෙක් විසින් මිලදීගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් රාජධානියේ Hamro PLC අධිපති පාකිස්තාන ජාතික ‘Qamar Khan’ එහි නව හිමිකරු වන අතර, ඒ අනුව එහි නාමය ඉදිරි LPL තරඟාවලියේදී Dambulla Giants ලෙස වෙනස් වනු ඇති.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button