තම ක්‍රිකට් අනාගතය ගැන තීන්දුවක් ගැනීමට සූදානම් -චන්දිමාල්ගෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිපියක්..

ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක සහ වර්තමාන ජේශ්ඨ ක්‍රීඩක දිනෙශ් චන්දිමාල් විසින් ක්‍රිකට් ආයතනයට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

එයින් ඔහු ඉල්ලා සිටින්නේ, “මගේ ක්‍රිකට් අනාගතය පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට මා කැමතියි. මෙය මාගේ වෘත්තිය බැවින්, මේ අවස්ථාවේ දී මාගේ අනාගතය සඳහා නිවැරදි හා වඩාත්ම උචිතම තීරණ ගැනීම මට ඉතා වැදගත් වේ.” යනුවෙනුයි.

තවද ඔහු විසින් පසුගිය ක්‍රීඩකයින් සහ තමා විසින් ක්‍රිකට් පිටියට පැමිනි කාලයේ සිට සහ මේ වනතාක්,  ජේශ්ඨ ක්‍රීඩකයින් වයස අවුරුදු 30න් පසු කාලයේදී දැක් වූ දක්ශතා පිළිබදව ස්විස්තරාත්මක වාර්තාවක්ද ඒ සමඟ ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත යවා තිබෙනවා..

එම ලිපිය..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button